V oblasti vývoje a integrace informačních systémů poskytujeme komplexní služby zahrnující celý životní cyklus informačního systému:

 • Projekci
 • Implementaci
 • Provoz a servis

Naše služby plně reflektují současné potřeby úprav a případné integrace již existujících technologických řešení s novými systémy.

Úspěšný projekt zakázkového vývoje informačního systému pro nás znamená dodání všech funkcionalit informačního systému ve shodě s požadavky klienta. Naše informační systémy jsou vysoce kvalitní, splňují požadavky klientů a jsou vždy vytvořeny v souladu se sjednanými parametry kvality, kvantity, termínů a rozpočtu.

Jedním z pilířů našeho úspěchu je vysoce kreativní přístup a schopnost dynamického přizpůsobení novým požadavkům. Při tvorbě informačních systémů vycházíme ze světově uznávané metodiky IBM Rational Unified Process, moderních agilních přístupů a ověřených principů softwarového vývoje:

 • Iterativní vývoj
 • Průběžné ověřování kvality
 • Vizuální modelování
 • Správa požadavků
 • Konfigurační management
 • Komponentová architektura

Po celou dobu spolupráce našim klientům nabízíme individuální přístup, solidnost a serióznost. Klíčová je znalost business problematiky zákazníka a jeho IT prostředí.

Poskytujeme ICT specialisty pro projekty našich klientů. Outsourcing IT specialistů představuje moderní a efektivní způsob alokace lidských zdrojů dle aktuálních potřeb podniku. Umožňuje využít know-how profesionálů, kterými podnik nedisponuje, ale potřebuje jejich znalosti a zkušenosti k vyřešení určitého úkolu, problému nebo projektu.

Team Leasing specialistů zajišťujeme ve dvou variantách:

 1. Poskytování jednotlivců, profesionálů v požadované projektové roli.
 2. Poskytování týmů složených ze specialistů v požadovaných projektových rolích.

Nabízíme vysoce konkurenční poměr ceny/kvality našich ICT odborníků, kteří mají praxi z projektů realizovaných pro největší společnosti na českém trhu. U dodávaných specialistů garantujeme požadované znalosti, disponibilitu v rámci požadovaného rozsahu a schopnost rychle se adaptovat v prostředí klienta a pracovat pod jeho vedením. Disponujeme rolemi napříč celou projektovou strukturou.

Typické nabízené role jsou:

 • Program Manager
 • Project Manager
 • Team Leader
 • Architect
 • Analyst
 • Developer
 • Administrator
 • Documentarist
 • Test Analyst
 • Test Manager
 • Test Leader
 • Tester
 

Poskytujeme služby zajištění provozu a servisu informačních systémů.

Provoz

V rámci služby Provoz zajišťujeme, aby informační systémy a jejich infrastruktura byly dostupné, připravené pro použití a funkční v souladu s dohodnutými parametry Service Level Agreement (SLA). Součástí služby Provoz jsou následující činnosti:

 • Pravidelné a ad-hoc provozní činnosti
 • Správa uživatelů
 • Monitoring
 • Správa databází
 • Správa serverů
 • Správa sítě, firewallu, antivirové ochrany
 • Správa komunikace a konektivity
 • Instalace a konfigurace nových verzí SW
 • Správa a údržba hardware
 • Zálohování a obnova dat
 • Pravidelné profylaxe

Provoz zajišťujeme formou outsourcingu, hostingu nebo převezmeme do správy infrastrukturu informačního systému zákazníka v jeho prostorách.

Servis

Cílem Servisu je poskytovat efektivní pomoc s řešením problémů vzniklých při používání informačních systémů a infrastruktury. Vzniklé problémy řešíme v co nejkratším čase v souladu se Service Level Agreement (SLA) s ohledem na minimalizaci negativních dopadů na chod byznysu zákazníka.

V rámci Servisu informačních systémů nabízíme:

 • Převzetí problémového informačního systému do servisu
 • Primární podporu - operativní řešení známých problémů
 • Sekundární podporu - systémovou podporu při řešení nových problémů a fixaci chyb
 • Garantované lhůty plnění SLA
 • Implementaci drobných změn
 • Pravidelný reporting
 • Pomoc při dalším rozvoji systému

Při poskytování služeb provozu a servisu informačních systémů vycházíme z nejlepších praktik ITIL a COBIT.

EI SERVICES s.r.o. nabízí komplexní portfolio služeb v oblasti testování a záruky kvality software. Pokrýváme kompletní cyklus testování zahrnující management, analýzu, tvorbu testovacích případů a scénářů, přípravu a údržbu testovacích prostředí, vlastní exekuci testů, jejich vyhodnocení a reporting.

Využívání QA služeb naší společnosti již od okamžiku návrhu řešení Vám zaručí následující benefity:

 • Výrazné zlepšení kvality vstupů do samotné implementační fáze projektu
 • Významnou minimalizaci vad software
 • Radikální snížení celkových nákladů projektu

QA služby dodáváme jak formou poskytování kapacit specialistů, tak outsourcingem problematiky pro daný projekt jako celku a to na základě dohodnutých kvalitativních SLA.

V rámci testování rozlišujeme následující odborné činnosti:

 • Řízení a plánování testů
 • Sběr a analýzu požadavků
 • Provádění testů
 • Sledování a řízení defektů
 • Nastavení testovacích metrik

Testy dělíme dle typu do následujících skupin:

Naše služby v oblasti mobilních aplikací vytvářejí moderní řešení, která plně využívají výhod flexibility, výkonu a konektivity moderních přenosných zařízení. Pro naše klienty vyvíjíme aplikace šité na míru jejich potřebám.

Zaměřujeme se jak na řešení pro podporu businessu a procesů, tak na aplikace z oblasti zábavního průmyslu, soustředíme se zejména na následující oblasti:

 • Enterprise aplikace - zakázkové mobilní frontendy umožňující v reálném čase zobrazovat a pořizovat data zpracovávaná podnikovými informačními systémy typu CRM, ERP a dalšími.
 • M-Commerce aplikace - mobilní rozhraní k obchodním systémům a systémům elektronického bankovnictví, aplikace pro mobilní platby.
 • E-Commerce aplikace - jednoduché brány pro poskytování mobilních služeb zahrnující podporu sociálních sítí. Využitelné pro informování klientů a marketingové akce.
 • Výukové aplikace - e-learningové nástroje zprostředkovávající mobilní výuku a testování znalostí.
 • Multimediální aplikace - zpracování obsahu zahrnujícího kombinaci videa, audia a textu.
 • Nástroje - aplikace sloužící pro správu zařízení a jednoduché úlohy podporující produktivitu uživatele.
 • Hry a zábavné aplikace - vytváříme autorská díla včetně grafických a hudebních vstupů.

Naše služby pokrývají celý životní cyklus mobilní aplikace:

 • Konzultace - tvorba ideových návrhů, volba platformy a architektury, definice funkčních a výkonových požadavků, doporučení pro další rozvoj již existující aplikace.
 • Analýza a návrh architektury aplikace - komplexní analýza včetně zpracování prototypů. Návrh rozhraní a komponent s důrazem na typ cílové aplikace (nativní, webová, hybridní) a zvolenou platformu.
 • Implementace - programování jednotlivých komponent aplikace, včetně integrace s dalšími systémy a zdroji dat.
 • Testování - průběžné testování komponent a funkcionalit aplikací.
 • Nasazení - zavedení do prostředí zákazníka a případně zajištění distribuce prostřednictvím odpovídající distribuční platformy.
 • Servis a údržba - zákaznická podpora, odstraňování dílčích chyb a drobný rozvoj.
 • Portace - přizpůsobení aplikací pro různé mobilní platformy.

Jsme schopni doporučit ideální postup dle parametrů poptávaného řešení. Dodáváme komplexní celky i dílčí činnosti nutné k úspěšnému nasazení řešení a dosažení cílového stavu projektu. Při implementaci aplikací vždy klademe maximální důraz na ergonomii aplikace. Využíváme posledních technologických trendů. V aplikacích pracujeme s vícedotykovým rozhraním, zabudovanými senzory včetně akcelerometru, GPS lokátoru a rozličnými typy datových konektivit.

Řešení vyvíjíme a implementujeme na následujících technologických platformách:

iPhone Windows Mobile
Android J2ME
BlackBerry Palm OS
Symbian Brew

Lepší data znamenají důvěryhodné informace, ne nesrovnalosti v datech. Lepší analytika jsou informace na základě kterých se můžete rozhodovat, ne spousta dashboardů. Lepší data a analytika mohou změnit vaši organizaci tím, že dáte vice lidem možnost dělat lepší rozhodnutí.

Produkty Information Builders instalované in-house a nebo v cloudu harmonizují data za účelem poskytování přesných informací, vizualizují data pro lepší porozumění, distribuují tyto informace všem, kteří dělají rozhodnutí, a v neposlední řadě umožňují data prostřednictvím informačních aplikací pro zákazníky a partnery.

Jsme reseller a implementačním partnerem společnosti Infobuild Software CE, s.r.o ČR, získejte více informací o jednotlivých produktových rodinách Information Builders.

Podkategorie